FCV - Complaint System Report
10 USER HISTORIES
Finish(10)   
Pages: 16 | Points: 31
Start date: 12/09/2016
End Date: 19/09/2016
Project manager: NgocLam
Designer: Tu, Nhan, HuongLam,
Time design: 30.9h
Time research: 6.2h
Time management: 3.1h
Time total: 40.1h

Time and Point

Time Point

User Story Status

New Inprogress    UX Checking Finish

User Stories Listings

  • US-1 point: 2 hours: 0.67 20/09/2016
  • US-2 point: 6 hours: 4.59 10/04/2016
  • US-3 point: 2 hours: 1 23/09/2016
  • US-9 point: 1 hours: 0.5 19/09/2016
  • US-10 point: 1 hours: 0.5 19/09/2016
  • US-4 point: 2 hours: 0.76 19/09/2016
  • US-5 point: 6 hours: 8.65 23/09/2016
  • US-6 point: 2 hours: 0.76 10/04/2016
  • US-7 point: 3 hours: 1.65 10/04/2016
  • US-8 point: 6 hours: 11.76 23/09/2016
Last updatedDesignerDescriptionStatusEnd date
20/09/2016Tu US-1 - Là một hotline Quản lý khiếu nại Xem danh sách khiếu nại, tìm kiếm khiếu nại (theo thời gian, tên người khiếu nại hoặc loại khiếu nại).Finish20/09/2016
04/10/2016Tu US-2 - Hotline Quản lý khiếu nại Lập lịch gọi cho khách hàng và thêm nội dung khiếu nại.Finish10/04/2016
23/09/2016Tu US-3 - Hotline Quản lý khiếu nại Ghi nhận sự hài lòng của khách hàng về lịch hành động.Finish23/09/2016
19/09/2016Nhan US-4 - Người xử lý Quản lý khiếu nại Xem danh sách các khiếu nại, tìm kiếm khiếu nại (theo thời gian, tên khách hàng, loại khiếu nại và tình trạng khiếu nại).Finish19/09/2016
23/09/2016Nhan US-5 - Người xử lý Quản lý khiếu nại Tạo và thay đổi lịch hành động cho mỗi khiếu nại.Finish23/09/2016
04/10/2016Nhan US-6 - Người xử lý Quản lý nhắc nhở Lên lịch nhắc nhở hành động.Finish10/04/2016
04/10/2016HuongLam US-7 - Người quản lý Quản lý Báo Cáo Xem và xuất báo cáo số khiếu nại theo thời gian.Finish10/04/2016
23/09/2016HuongLam US-8 - Người quản lý Quản lý báo cáo xem và xuất báo cáo về sự hài lòng của khách hàng.Finish23/09/2016
19/09/2016Tu US-9 - Người dùng Truy cập vào hệ thống Quản lý thông tin cá nhân.Finish19/09/2016
19/09/2016Tu US-10 - Người dùng Quản lý Profile thay đổi password.Finish19/09/2016

Last updatedDesignerPageStatus
12/10/2016HuongLamXem khiếu nại (Hotline)FinishView Source
12/10/2016HuongLamreport managementFinishView Source
12/10/2016HuongLamBáo cáo sự hài lòng của KHFinishView Source
12/10/2016HuongLamloginFinishView Source
12/10/2016HuongLamUserFinishView Source
12/10/2016HuongLamLoại khiếu nạiFinishView Source
12/10/2016HuongLamProfileFinishView Source
04/10/2016HuongLamBáo cáo số khiếu nại(người quản lý)FinishView Source
20/09/2016NhanChi tiết khiếu nạiFinishView Source
20/09/2016NhanXem khiếu nại (người xử lý)FinishView Source
16/09/2016NhanGởi khiếu nại (retailer)FinishView Source
16/09/2016NhanLên lịch nhắc nhở hành động(người xử lý)FinishView Source
16/09/2016NhanXem khiếu nại (retailer)FinishView Source