FCV - Merchandising Report
17 USER HISTORIES
Finish(17)   
Pages: 27 | Points: 60
Start date: 16/09/2016
End Date: 30/09/2016
Project manager: Linh
Designer: Linh, HuongLam, Nhan, Tu,
Time design: 51.4h
Time research: 10.3h
Time management: 5.1h
Time total: 66.8h

Time and Point

Time Point

User Story Status

New Inprogress    UX Checking Finish

User Stories Listings

 • US-1 point: 6 hours: 9.99 27/09/2016
 • US-2 point: 2 hours: 1.47 27/09/2016
 • US-11 point: 4 hours: 3.12 23/09/2016
 • US-3 point: 3 hours: 2.98 23/09/2016
 • US-4 point: 6 hours: 7.12 23/09/2016
 • US-9 point: 3 hours: 2.43 23/09/2016
 • US-5 point: 3 hours: 3.35 23/09/2016
 • US-6 point: 3 hours: 2.6 23/09/2016
 • US-7 point: 1 hours: 0.2 23/09/2016
 • US-12 point: 2 hours: 1.1 27/09/2016
 • US-13 point: 2 hours: 8.17 30/09/2016
 • US-14 point: 4 hours: 1 29/09/2016
 • US-15 point: 4 hours: 0.28 29/09/2016
 • US-16 point: 4 hours: 1.48 29/09/2016
 • US-17 point: 6 hours: 2.21 30/09/2016
 • US-18 point: 4 hours: 1 30/09/2016
 • US-8 point: 3 hours: 2.93 23/09/2016
Last updatedDesignerDescriptionStatusEnd date
27/09/2016Linh US-1 - Supervisor Lập kế hoạch phân công cửa hàng phải ghé thăm cho từng mer..Finish27/09/2016
27/09/2016Linh US-2 - Supervisor Lập kế hoạch xem trước lịch phân công của từng Mer.Finish27/09/2016
23/09/2016HuongLam US-3 - Supervisor Quản lý kế hoạch Xem kế hoạch làm việc hôm nay.Finish23/09/2016
23/09/2016HuongLam US-4 - Supervisor Quản lý kế hoạch Xem tiến độ và chất lượng của kế hoạch hiện tại.Finish23/09/2016
23/09/2016Nhan US-5 - Admin Quản lý người dùng Thêm, xóa hoặc sửa thông tin người dùng.Finish23/09/2016
23/09/2016Nhan US-6 - Admin Quản lý cửa hàng Thêm, xóa hoặc sửa thông tin của cửa hàng..Finish23/09/2016
23/09/2016Nhan US-7 - Admin Quản lý KPI Thiết lập KPI theo ngày hoặc tháng.Finish23/09/2016
23/09/2016Tu US-8 - Admin Quản lý sản phẩm thêm, xóa ,sửa thông tin về sản phẩm.Finish23/09/2016
23/09/2016HuongLam US-9 - Admin Quản lý trưng bày Thêm, xóa hoặc sửa trưng bày.Finish23/09/2016
23/09/2016Linh US-11 - Người quản lý quản lý dữ liệu nền Thiết lập độ ưu tiên cho NPP và Mers.Finish23/09/2016
27/09/2016Nhan US-12 - Manager Quản lý việc ghé cửa hàng của Mer thêm, xóa hoặc sửa thiết lập về số lần ghé thăm của Mer cho mỗi cửa hàng.Finish27/09/2016
30/09/2016Nhan US-13 - Manager Quản lý kế hoạch mới Duyệt kế hoạch mới.Finish30/09/2016
29/09/2016Nhan US-14 - Supervisor Xem báo cáo Xem và xuất báo cáo về việc sai GPS của các outlet do tôi quản lý.Finish29/09/2016
29/09/2016Nhan US-15 - Quản lý Xem báo cáo Biết về tình trạng hụt hàng và thiếu hàng.Finish29/09/2016
29/09/2016Nhan US-16 - Quản lý Xem báo cáo Xem và xuất báo cáo về hoạt động của Mers theo ngày.Finish29/09/2016
30/09/2016Nhan US-17 - Quản lý Xem báo cáo Xem và xuất báo cáo về EIE của cửa hàng trước và sau khi trưng bày.Finish30/09/2016
30/09/2016Nhan US-18 - Quản lý Xem báo cáo So sánh hiệu quả của kế hoạch giữa 2 tháng.Finish30/09/2016

Last updatedDesignerPageStatus
10/10/2016Vincent Nguyenquản lý sản phẩmFinishView Source
08/10/2016NhanBáo cáo kế hoạch theo ngàyFinishView Source
05/10/2016NhanXem chất lượng báo cáo theo ngàyFinishView Source
05/10/2016NhanXem chi tiết cửa hàng của báo cáoFinishView Source
05/10/2016NhanBáo cáo EIEFinishView Source
05/10/2016Linhcreate plan step 1FinishView Source
04/10/2016NhanBáo cáo hiệu quảFinishView Source
30/09/2016Nhanduyệt kế hoạchFinishView Source
30/09/2016Nhancreate plan step 2FinishView Source
30/09/2016NhanBáo cáo thiếu hàngFinishView Source
30/09/2016NhanBáo cáo GPSFinishView Source
29/09/2016Nhanquản lý cửa hàngFinishView Source
29/09/2016NhanSố lần ghé thămFinishView Source
29/09/2016LinhĐộ ưu tiên của Mer và NPPFinishView Source
29/09/2016Nhanquản lý người dùngFinishView Source
28/09/2016Nhanquản lý hiệu suất nhân viên (KPI)FinishView Source
28/09/2016Linhquản lý trưng bàyFinishView Source
26/09/2016LinhLoginFinishView Source
23/09/2016HuongLamXem kế hoạch làm việc hôm nayFinishView Source
22/09/2016Linhcreate plan step 3FinishView Source
21/09/2016HuongLamXem kế hoạch làm việc hôm nay của merFinishView Source
20/09/2016HuongLamXem chất lượng làm việc của merFinishView Source
20/09/2016HuongLamXem tiến độ và chất lượng của KH hiện tạiFinishView Source
19/09/2016HuongLamXem chi tiết kết quả từng cửa hàngFinishView Source