Live Motor Sport Report
19 USER HISTORIES
Finish(14)    Inprogress(2)    New(3)   
Pages: 49 | Points: 50
Start date: 11/10/2016
End Date: 18/10/2016
Project manager: NgocLam
Designer: Nhan, HuongLam, Linh,
Time design: 41.4h
Time research: 8.3h
Time management: 4.1h
Time total: 53.8h

Time and Point

Time Point

User Story Status

New Inprogress    UX Checking Finish

User Stories Listings

 • US-1 point: 4 hours: 4.23 10/11/2016
 • US-3 point: 2 hours: 1.62 10/11/2016
 • US 4 point: 2 hours: 1.85 10/11/2016
 • US 5 point: 1 hours: 1.09 13/10/2016
 • US 7 point: 3 hours: 2.3 10/12/2016
 • US-18 point: 1 hours: 0.12 10/11/2016
 • US-20 point: 1 hours: 0.11 18/10/2016
 • US-23 point: 4 hours: 0.04 18/10/2016
 • US 2 point: 3 hours: 2.24 10/11/2016
 • US 6 point: 1 hours: 1.16 10/11/2016
 • US 8 point: 1 hours: 0.35 10/11/2016
 • US 15 point: 6 hours: 0 19/10/2016
 • US 9 point: 5 hours: 5.26 17/10/2016
 • US-22 point: 2 hours: 3.01 18/10/2016
 • US-14 point: 3 hours: 4.77 16/10/2016
 • US-16 point: 4 hours: 1.99 17/10/2016
 • US 11 point: 1 hours: 0 20/10/2016
 • US-19 point: 4 hours: 11.24 18/10/2016
 • US-21 point: 2 hours: 0 18/10/2016
Last updatedDesignerDescriptionStatusEnd date
24/10/2016Nhan US-1 - Admin Xem danh sách các sự kiện hiện có. Tạo mới, sửa, xóa sự kiện..Finish10/11/2016
11/10/2016HuongLam US 2 - Admin Xem chi tiết sự kiện. Xem thông tin cơ bản của sự kiện và có thể nắm bắt các Race Class diễn ra trong sự kiện. Có thể sửa thông tin của sự kiện..Inprogress10/11/2016
11/10/2016Nhan US-3 - Admin Quản lý Race Class của sự kiện, mỗi sự kiện có thể bao gồm nhiều Race Class. Xem thông tin cơ bản của Race Class có trong sự kiện, thí sinh(competitor) tham gia trong class, cũng như chi tiết tổ chức của class, thông tin seedings..Finish10/11/2016
11/10/2016Nhan US 4 - Admin Quản lý User Xem danh sách user, tạo mới, xóa user. Phân quyền cho mỗi user dựa vào role. .Finish10/11/2016
13/10/2016Nhan US 5 - Admin Quản lý role phân quyền user dựa theo các mức sau: admin, race control, stager, starter, technical control, race staff, competitors, fans  .Finish13/10/2016
11/10/2016HuongLam US 6 - Admin Quản lý nhà tài trợ Xem danh sách nhà tài trợ, thêm, sửa, xóa nhà tài trợ. .Finish10/11/2016
12/10/2016Nhan US 7 - Admin Quản lý race class Thêm, sửa, xóa Race Class, Chọn Mode Practice cho Race Class, Thiết lập số lượng thí sinh tối đa .Finish10/12/2016
11/10/2016HuongLam US 8 - Admin Quản lý Mode Practice cho Race Class Quản lý các mode, sau đó có thể dùng cho race class. .Finish10/11/2016
18/10/2016Linh US-14 - Admin Chi tiết luật cho các mode có trong class của sự kiện Xem các mode có trong class. Hiện tại, có 4 mode cho race class như sau: Free, Timed, Competition, Off-line Demo. Xem được thông tin từng mode, thời gian diễn ra, thông tin vòng đua, và thí sinh tham gia trong mode(Thông tin cơ bản thí sinh, thông tin của xe khi vào đua được đối chiều với thông tin xe trong hệ thống,...).Finish16/10/2016
17/10/2016HuongLam US 15 - Admin Ghi lại và theo dõi thời gian đua từ mỗi competitor (Tích hợp với hệ thống timing của livemotorsport hoặc bằng tay) Kiểm soát cũng như dự đoán tình hình mỗi competitor .New19/10/2016
18/10/2016Linh US-16 - Admin Chia cặp thi đấu cho từng mode Dựa vào từng mode, chia cặp thi đấu: - Free và timed: chia theo Chief Stager. -Competition: Dựa vào seedings có thể chia tự động thành "brackets".Finish17/10/2016
11/10/2016Nhan US-18 - Là admin đi đến trang quản lý role từ trang quản lý user Thêm, xoá, chỉnh sửa thông tin role.Finish10/11/2016
14/10/2016Linh US 11 - Admin Quản lý Fan/Guests Có thể xem thông tin cơ bản, lịch sử xem/giao dịch của fans/guests, tài khoản thanh toán cho sự kiện .New20/10/2016
18/10/2016HuongLam US 9 - Admin Quản lý thông tin thí sinh Xem các thông tin cơ bản của thí sinh, nhà tài trợ, xe, điểm tổng qua các sự kiện, lịch sử đua. Mỗi thí sinh có một competition number, xác định cùng với number của từng sự kiện, Tạo mới, xóa, chỉnh sửa thí sinh..Finish17/10/2016
17/10/2016Linh US-19 - Admin Quản lý mode Phân cặp thi đấu cho 3 mode.Inprogress18/10/2016
17/10/2016Nhan US-20 - Admin Thêm nhiều thông cho cho từng mode Theo dõi các tiêu chí thi trong từng mode.Finish18/10/2016
17/10/2016Linh US-21 - Admin Chia cặp đấu cho competition chia cặp dựa theo group .New18/10/2016
18/10/2016HuongLam US-22 - Admin Xem thông tin dashboard của race class đang diễn ra Nắm được danh sách thí sinh đang tham gia đua, hiển thị thông tin thí sinh đang có mặt trong khu vực đợi để đua (pre-stage), cặp nào đang đua, cặp nào đang chuẩn bị đua, và hiển thị kết quả của cặp đua nếu cặp đó đã hoàn tất vòng đua của mình. Giao diện được thiết kế để show trên màn hình tivi..Finish18/10/2016
18/10/2016Nhan US-23 - Admin Xem thông tin thi đấu theo timeline. Theo dõi kết quả thi đấu của tất cả cặp đấu tại thời điểm xem, hiện kết quả theo Race Class của Event đang diễn ra, hoặc lọc theo mode hay thí sinh tham gia (dựa theo competition number)..Finish18/10/2016

Last updatedDesignerPageStatus
27/12/2016NhanRIFD ManagementFinishView Source
27/12/2016Hoài Nam NguyễnDanh sach clb tham gia eventFinishView Source
27/12/2016NhanLMS-checkin-informationFinishView Source
27/12/2016thanDanh sach clubFinishView Source
27/12/2016NhanLMS-CheckinFinishView Source
27/12/2016NhanLMS-checkin-information-inputFinishView Source
27/12/2016thanAdmin – Add Club 9FinishView Source
27/12/2016thanAdmin – Add Club 7FinishView Source
23/12/2016thanAdmin - Create New Tours 2FinishView Source
23/12/2016NhanQuản lý xe - Thêm mớiFinishView Source
23/12/2016thanAdmin - Add Club 1FinishView Source
23/12/2016Hoài Nam Nguyễngeneral-infoFinishView Source
23/12/2016NhanAdmin - Add Race Class 4 - 5 - 6 - 7FinishView Source
23/12/2016NhanAdmin - Add Race Class 1 - 2FinishView Source
23/12/2016NhanQuản lý xeFinishView Source
23/12/2016NhanAdmin - Add Race Class 3FinishView Source
22/12/2016NhanQuản lý EventFinishView Source
22/12/2016HuongLamSponsorship ManagementFinishView Source
15/11/2016LinhEvent/DashboardFinishView Source
11/11/2016NhanEvent/Race ClassInprogressView Source
28/10/2016NhanRace Class/ChiefStager/CompetitionFinishView Source
27/10/2016NhanRace Class/Technical/CompetitionFinishView Source
26/10/2016NhanRace Class/AdminControl/CompetitionFinishView Source
26/10/2016NhanRace Class/AdminControl/TimeFinishView Source
26/10/2016LinhRace Class/Technical/SeedingFinishView Source
26/10/2016NhanRace Class/Technical/Free-TimeFinishView Source
26/10/2016NhanRace Class/RaceControl/FreeTimeFinishView Source
26/10/2016NhanRace Class/ChiefStager/Free-TimeFinishView Source
25/10/2016HuongLamCheck InFinishView Source
25/10/2016LinhForget CardFinishView Source
24/10/2016NhanReport/Maintain ReportFinishView Source
24/10/2016HuongLamChi tiết EventInprogressView Source
20/10/2016NhanTeam ManagementFinishView Source
18/10/2016HuongLamCompetitor DetailFinishView Source
15/10/2016NhanUser ManagementFinishView Source
15/10/2016NhanRole ManagementFinishView Source
14/10/2016NgocLamCompetitor ManagementFinishView Source
14/10/2016NhanRace Class DetailFinishView Source
14/10/2016NhanRace class managementFinishView Source
14/10/2016LinhMode Practice ManagementFinishView Source
13/10/2016NgocLamFan/Guests ManagementInprogressView Source
12/10/2016LinhMonth PickerFinishView Source
11/10/2016NgocLamReport/TimelineFinishView Source
11/10/2016NgocLamReport/timingInprogressView Source
11/10/2016LinhEvent/RaceClass/RulesFinishView Source
11/10/2016LinhEvent/RaceClass/CompetitorFinishView Source