List Mode
× Mode free chưa bắt đầu! Bạn vẫn có thể thay đổi thông tin cho mode của Race Class này.

Rules

Cancel

Racing Pair


Pair Queue

VS

Order Left lane Right lane Status Round speed

Enter the result


× Mode timed chưa bắt đầu! Bạn vẫn có thể thay đổi thông tin cho mode của Race Class này.

Rules

Cancel

Racing Pair


Pair Queue

VS

Order Left lane Right lane Status round speed

Enter the resultTechnical Check


× Mode Competition chưa bắt đầu! Bạn vẫn có thể thay đổi thông tin cho mode của Race Class này.

Rules

Cancel

Paring Of Competitors


Order Left lane Right lane Status Action

Championship


Event Infomation
List Competition Added
Group Code Competition Name Competition Number View Detail