OHS TRAINER MARKET Report
23 USER HISTORIES
Inprogress(2)    Finish(15)    New(6)   
Pages: 48 | Points: 36
Start date: 20/10/2016
End Date: 21/10/2016
Project manager: NgocLam
Designer: Nhan, huonglam,
Time design: 18.8h
Time research: 3.8h
Time management: 1.9h
Time total: 24.5h

Time and Point

Time Point

User Story Status

New Inprogress    UX Checking Finish

User Stories Listings

 • US 1 point: 3 hours: 5.25 24/10/2016
 • US 2 point: 1 hours: 0.3 24/10/2016
 • US 3 point: 1 hours: 0.21 24/10/2016
 • US 4 point: 1 hours: 0.29
 • US 5 point: 1 hours: 0.37 25/10/2016
 • US 6 point: 3 hours: 3.13 25/10/2016
 • US 7 point: 1 hours: 0.09 25/10/2016
 • US 8 point: 5 hours: 4.4 25/10/2016
 • US 9 point: 1 hours: 0.17 25/10/2016
 • US 15 point: 1 hours: 0.07 21/10/2016
 • US 18 point: 1 hours: 0.04 21/10/2016
 • US 27 point: 1 hours: 0.2
 • US 28 point: 1 hours: 0.09
 • US 11 point: 3 hours: 0 26/10/2016
 • US 12 point: 1 hours: 0 20/10/2016
 • US 13 point: 2 hours: 0 26/10/2016
 • US 16 point: 2 hours: 2.57 24/10/2016
 • US 17 point: 1 hours: 0 25/10/2016
 • US 19 point: 1 hours: 0.67 21/10/2016
 • US 20 point: 1 hours: 0.56 24/10/2016
 • US 21 point: 1 hours: 0 25/10/2016
 • US 22 point: 1 hours: 0.41 21/10/2016
 • US 23 point: 2 hours: 0 21/10/2016
Last updatedDesignerDescriptionStatusEnd date
21/10/2016Nhan US 1 - Admin Quản lý đơn vị cấp chứng nhận Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin đơn vị cấp chứng nhận.Inprogress24/10/2016
21/10/2016Nhan US 2 - Admin Quản lý chuyên đề huấn luyện Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin chuyên đề huấn luyện.Finish24/10/2016
21/10/2016Nhan US 3 - Admin Quản lý các khoá huấn luyện Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin các khoá huấn luyện.Finish24/10/2016
21/10/2016Nhan US 4 - Admin Quản lý ngôn ngữ huấn luyên Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin ngôn ngữ huấn luyện.Finish
21/10/2016Nhan US 5 - Admin Quản lý khu vực, địa điểm dạy Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin các khu vực, địa điểm day.Finish25/10/2016
21/10/2016Nhan US 6 - Admin Quản lý nội dung huấn luyện Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin nội dung huấn luyện.Finish25/10/2016
21/10/2016Nhan US 7 - Admin Quản lý hạn mục chi phí chung Xem danh sách, thêm mới, xoá, chỉnh sửa thông tin hạng mục chi phí chung.Finish25/10/2016
21/10/2016Nhan US 8 - Admin Quản lý danh sách giảng viên Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin danh sách giảng viên.Finish25/10/2016
21/10/2016Nhan US 9 - Admin Quản lý thời gian biểu cho giảng viên Xem danh sách, thêm mới, xoá, chỉnh sửa thông tin thời gian biểu cho giảng viên.Finish25/10/2016
21/10/2016huonglam US 11 - Admin Quản lý đơn hàng xem danh sách đơn hàng, xử lý đơn hàng, xoá đơn hàng, update tình trạng đơn hàng.New26/10/2016
21/10/2016huonglam US 12 - Admin Quản lý đánh giá khách hàng về giảng viên Xem danh sách đánh giá của khách hàng về giảng viên.New20/10/2016
21/10/2016huonglam US 13 - Admin Quản lý hồ sơ chờ duyệt của giảng viên Xem được danh sách chờ duyệt, chọn duyệt hoặc không duyệt.New26/10/2016
21/10/2016Nhan US 15 - Admin Quản lý danh mục Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin các danh mục.Finish21/10/2016
21/10/2016huonglam US 16 - Admin Quản lý email marketing Xem danh sách, thêm mới, xoá, chỉnh sửa thông tin email marketing.Inprogress24/10/2016
21/10/2016huonglam US 17 - Admin Quản lý trang hỏi đáp Xem, Thêm mới, Xoá, Trả lời câu hỏi .New25/10/2016
21/10/2016Nhan US 18 - Admin Quản lý người dùng Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin người dùng.Finish21/10/2016
21/10/2016huonglam US 19 - Admin Quản lý trình độ chuyên môn Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin trình độ chuyên môn.Finish21/10/2016
21/10/2016huonglam US 20 - Admin Quản lý banner, logo, icon Thêm mới và xoá banner, logo, icon.Finish24/10/2016
21/10/2016huonglam US 21 - Admin Quản lý chương trình khuyến mãi Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin các chương trình khuyến mãi.New25/10/2016
21/10/2016huonglam US 22 - Admin Quản lý role Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin role.Finish21/10/2016
21/10/2016huonglam US 23 - Admin Quản lý trang tĩnh Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin trang tĩnh.New21/10/2016
21/10/2016Nhan US 27 - Admin xem danh sách các khóa học đang hoạt động/sắp kết thúc/kết thúc thống kê được danh sách các khóa học đang hoạt động/sắp kết thúc/kết thúc .Finish
07/11/2016Nhan US 28 - Admin Quản lý khách hàng Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin khách hàng.Finish

Last updatedDesignerPageStatus
24/11/2016LinhQuản lý nội dung huấn luyện - Chi tiếtFinishView Source
24/11/2016NhanQuản lý danh sách giảng viênFinishView Source
24/11/2016LinhXử lý đơn hàngFinishView Source
24/11/2016LinhDanh sách đơn hàngFinishView Source
24/11/2016LinhQuản lý nội dung huấn luyệnFinishView Source
22/11/2016HuongLamcalendarFinishView Source
21/11/2016NhanQuản lý ngôn ngữ huấn luyệnFinishView Source
21/11/2016NhanQuản lý đơn vị huấn luyệnInprogressView Source
21/11/2016NhanQuản lý khu vực, địa điểm giảng dạyFinishView Source
18/11/2016LinhQuản lý chi phí cố địnhFinishView Source
18/11/2016NhanQuản lý khóa huấn luyệnFinishView Source
18/11/2016NhanQuản lý đơn vị huấn luyện - SửaFinishView Source
18/11/2016HuongLamEmail MarketingInprogressView Source
17/11/2016NhanQuản lý đánh giá khách hàng về giảng viênInprogressView Source
16/11/2016NhanQuản lý thời gian biểu cho giảng viênFinishView Source
16/11/2016HuongLamThong tin chi tiet giang vien cho duyetFinishView Source
16/11/2016HuongLamGiới thiệu_static-pageFinishView Source
16/11/2016NhanQuản lý danh sách giảng viên - Chi tiếtFinishView Source
15/11/2016NgocLamTop nội dung huấn luyện có nhiều học viênFinishView Source
15/11/2016NgocLamBáo cáo Top khu vực có nhiều học viênFinishView Source
15/11/2016NhanBáo cáo Các khóa học đang hoạt động/Sắp kết thúc/kết thúcFinishView Source
15/11/2016NhanDashboard-AdminFinishView Source
15/11/2016NhanQuản lý hình ảnh hoạt độngFinishView Source
14/11/2016NhanBáo cáo danh sách giảng viên đăng ký mớiFinishView Source
14/11/2016HuongLamBáo cáo danh sách khóa học mớiFinishView Source
14/11/2016NhanBáo cáo giảng viên có nhiều khóa họcFinishView Source
14/11/2016HuongLamQuản lý danh sách chờ duyệt của giảng viênInprogressView Source
14/11/2016NhanQuản lý hỏi đápFinishView Source
14/11/2016NhanQuản lý danh mụcFinishView Source
11/11/2016NhanQuản lý nhân viên của sànFinishView Source
09/11/2016NhanQuản lý khách hàngFinishView Source
04/11/2016NhanQuản lý chi phí đổi giảng viênFinishView Source
27/10/2016NhanTrang chủFinishView Source
25/10/2016NhanQuản lý chuyên đề huấn luyệnFinishView Source
24/10/2016HuongLamQuản lý logo, banner, iconFinishView Source
24/10/2016NgocLamQuản lý trang tĩnhInprogressView Source
21/10/2016NgocLamQuản lý roleFinishView Source
21/10/2016HuongLamQuản lý trình độ chuyên mônFinishView Source
21/10/2016NgocLamTrang chủFinishView Source
20/10/2016NgocLamBáo cáo Top giảng viên có nhiều học viênFinishView Source
20/10/2016NgocLamQuản lý chương trình khuyến mãiInprogressView Source
19/10/2016HuongLamTrang hỏi đápInprogressView Source
19/10/2016HuongLamQuản lý lịch sử các đơn hàng của giảng viênFinishView Source
19/10/2016HuongLamQuản lý thông báo, cập nhâtFinishView Source
19/10/2016HuongLamQuản lý hồ sơ giảng viênFinishView Source