Perfect Store Static Report
13 USER HISTORIES
Finish(13)   
Pages: 16 | Points: 45
Start date: 12/09/2016
End Date: 10/07/2016
Project manager: Linh
Designer: Linh,
Time design: 53.6h
Time research: 10.7h
Time management: 5.4h
Time total: 69.6h

Time and Point

Time Point

User Story Status

New Inprogress    UX Checking Finish

User Stories Listings

 • US-1 point: 6 hours: 12 10/07/2016
 • US-2 point: 4 hours: 3 10/07/2016
 • US-3 point: 6 hours: 6 10/07/2016
 • US-4 point: 2 hours: 3 10/07/2016
 • US-5 point: 4 hours: 4 10/07/2016
 • US-6 point: 2 hours: 2 10/07/2016
 • US-7 point: 2 hours: 2 10/07/2016
 • US-8 point: 6 hours: 6 10/07/2016
 • US-9 point: 4 hours: 4 10/07/2016
 • US-10 point: 4 hours: 4.56 10/07/2016
 • US-11 point: 2 hours: 2 10/07/2016
 • US-12 point: 2 hours: 5 10/07/2016
 • US-13 point: 1 hours: 0 10/07/2016
Last updatedDesignerDescriptionStatusEnd date
07/10/2016Linh US-1 - Người lập và duyệt kế hoạch xem thống kê về tỉ lệ đầu tư và tăng trưởng ở các cửa hàng đã đầu tư. xác định được những cửa hàng nào nên đầu tư tiếp tục và cửa hàng nào thì nên ngừng việc đầu tư lại..Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-2 - Lập và Duyệt kế hoạch Xem thông tin chi tiết khách hàng để có thể -nắm bắt được thông tin khách hàng, xem doanh số quá khứ theo nhóm trưng bày háng tháng và trung bình, xem lịch sử trưng bày và eie..Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-3 - Lập và duyệt kế hoạch quản lý kế hoạch đưa ra kế hoạch đầu tư gợi ý.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-4 - Manager Quản lý kế hoạch đầu tư Thiết lập KPI cho kế hoạch.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-5 - Manager Quản lý kế hoạch đầu tư Thiết lập phí đầu tư và trưng bày cho từng mức trưng bày.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-6 - manager Quản lý người dùng Thêm, xóa hoặc sửa thông tin của người dùng.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-7 - Sales Quản lý khách hàng lớn thêm hoặc xóa khách hàng lớn.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-8 - Lập kế hoạch xem kế hoạch đầu tư gợi ý sau khi rà soát Xác định mức đầu tư cho mỗi cửa hàng ứng với từng nhóm cửa hàng.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-9 - Người quản lý Quản lý kế hoạch đầu tư Duyệt kế hoạch đầu tư.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-10 - Người quản lý Quản lý khách hàng xem thông tin của khách hàng theo thời gian.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-11 - Người lập kế hoạch Xem lại rà soát kế hoạch của tôi sau khi đã hiệu chỉnh Kiểm tra xem các thông số thiết lập đã đúng như tôi mong muốn hay chưa, để có thể quay lại trang "Kế hoạch đầu tư gợi ý" để điều chỉnh lại hoắc chọn hoàn thành để kết thúc lập kế hoạch..Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-12 - Người lập kế hoạch tạo segment thiết lập mức và phí trưng bày theo segment đã tạo.Finish10/07/2016
07/10/2016Linh US-13 - Quản lý vào trang quản lý segment để tôi có thể thêm và chỉnh sửa thông tin segment.Finish10/07/2016

Last updatedDesignerPageStatus
13/02/2017LinhCustomer ManagementFinishView Source
08/10/2016KhanhChuGeneral Outlet InfoFinishView Source
07/10/2016LinhThiết lập phí đầu tư và trưng bàyFinishView Source
06/10/2016LinhRà soát kế hoạch đầu tưFinishView Source
05/10/2016LinhSegment ManagementFinishView Source
05/10/2016LinhXem lại sau hiệu chỉnhFinishView Source
05/10/2016LinhQuản lý người dùngFinishView Source
04/10/2016LinhKế hoạch đầu tư gợi ýFinishView Source
30/09/2016LinhOutlet detailsFinishView Source
30/09/2016LinhKhách hàng ngành hàng lớnFinishView Source
30/09/2016LinhDuyệt kế hoạch đầu tưFinishView Source
29/09/2016LinhThiết lập KPIFinishView Source
29/09/2016LinhLoginFinishView Source