To Do List 07/2019

Monday - 15/07/2019

Tuesday - 16/07/2019

Wednesday - 17/07/2019

Thursday - 18/07/2019

Friday - 19/07/2019

Saturday - 20/07/2019

Not In Plan

Click "date" field to make your plan.

Project Designer US Page Description Point End date
ISEHuongLamCCT_3stRead_US_1 CCT_3rdReadLà một Dev tôi muốn dựng html,css cho page CCT_3stRead để có thể Lam 6
ISELinhCCT_1stRead_US_1 cct_1streadLà một Dev tôi muốn dựng html,css cho page CCT_1stRead để có thể Linh 6
ISENhanCCT_Assessment_US_1 CCT_AssessmentLà một Dev tôi muốn dựng html,css cho page CCT_Assessment để có thể Nhân 6
ISELinhCCT_1stRead_US_2 cct_1streadLà một Dev tôi muốn viết js select text show popup note để có thể Linh 2
ISELinhCCT_1stRead_US_3 cct_1streadLà một Dev tôi muốn add font-family để có thể Linh 2
ISEHuongLamCCT_3stRead_US_2 CCT_3rdReadLà một Dev tôi muốn viết js select text show popup note để có thể Lam 6
ISEHuongLamCCT_3stRead_US_3 CCT_3rdReadLà một Dev tôi muốn add font-family để có thể Lam 2
ISENhanCCT_Assessment_US_2 CCT_AssessmentLà một Dev tôi muốn viết js select text show popup note để có thể Nhân 2
ISENhanCCT_Assessment_US_3 CCT_AssessmentLà một Dev tôi muốn add font-family để có thể Nhân 2
ISEHuongLamCCT_WritingResponse_US_1 Page MasterLà một Dev tôi muốn dựng html,css cho page CCT_WritingResponse để có thể Lam 6
ISEHuongLamCCT_WritingResponse_US_2 Page MasterLà một Dev tôi muốn add font-family để có thể Lam 2
Fresher Ban VienNhanUS_1_tuyendungfresher tuyendungfresherLà một As a customer tôi muốn view view recruitment info, apply your cv, view info about company's work để có thể Customer can view view recruitment info, apply your cv, view info about company's work 6
ISE_glossaryNhanUS-1Là một As a customer tôi muốn create title để có thể 6
ISE_glossaryHuongLamUS-2 ISE_G1_PreLesson_4r_p1Là một customer tôi muốn chọn text sẽ xuất hiện popup chọn loại chú thích để có thể lam 6
ISE_glossaryLinhUS-3 CCT_1stReadLà một Student tôi muốn selt monitoring để có thể 3
ISE_glossaryLinhUS-4 CCT_1stReadLà một Student tôi muốn selt monitoring để có thể Create js tab and css 3
ISE_glossaryLinhUS-5 CCT_1stReadLà một Dev tôi muốn add font-family để có thể 2
ISE_glossaryLinhUS-6 CCT_1stReadLà một Dev tôi muốn dựng html, css cho page CCT1_read để có thể 4
ISE_glossaryHuongLamUS-7 ISE_G1_PreLesson_4r_p1Là một Dev tôi muốn add font-family cho page CCT_3read để có thể 2
ISE_glossaryHuongLamUS-8 ISE_G1_PreLesson_4r_p1Là một Dev tôi muốn dựng html,css cho page CCT_1Read để có thể 6
OHS TRAINER MARKETNhanUS 4Quản lý ngôn ngữ huấn luyệnLà một Admin tôi muốn Quản lý ngôn ngữ huấn luyên để có thể Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin ngôn ngữ huấn luyện 1
OHS TRAINER MARKETNhanUS 27Báo cáo Các khóa học đang hoạt động/Sắp kết thúc/kết thúcLà một Admin tôi muốn xem danh sách các khóa học đang hoạt động/sắp kết thúc/kết thúc để có thể thống kê được danh sách các khóa học đang hoạt động/sắp kết thúc/kết thúc 1
OHS TRAINER MARKETNhanUS 28Quản lý khách hàngLà một Admin tôi muốn Quản lý khách hàng để có thể Xem danh sách, Thêm mới, Xoá, Chỉnh sửa thông tin khách hàng 1
Ban Vien Co., LtdthaihoangUS 1HomeLà một Admin tôi muốn Quản lý trang home để có thể Thay đổi nội dung, hình ảnh 5
Ban Vien Co., LtdhuonglamUS 2ServicesLà một Admin tôi muốn Quản lý trang Services để có thể Thay đổi nội dung trang Services 3
Ban Vien Co., LtdNhanUS 3Là một Admin tôi muốn Quản lý trang Portfolio để có thể Thay đổi nội dung trang Portfolio 4
Ban Vien Co., LtdthaihoangUS 4CareersLà một Admin tôi muốn Quản lý trang Job để có thể Thay đổi nội dung trang Job 4